अंजलीची इच्छापूर्ती

WNOT ALL CONTENTS IS OURS https://www.clickway.com.np
PLEASE VISIT AGAIN FOR MORE

अंजली आणि अनिता दोघी बहिणी तसे दोघीत अंतर फक्त दोन वर्षाचे होते. अनिता मोठी आणि अंजली लहान होती. दोघींच्यात चांगली मैत्री देखील होती. दोघीही बहिणी दिसायला खूपच सुंदर होत्या. नेहमी  हसत खेळत दोघी असत. एकमेकींच्या मध्ये कोणतीही गोष्ट लपवली जात नसे. अगदी ती कोणतीही प्रायव्हेट  असो दोघीही एकमेकांच्या गोष्टी एकमेकीला सांगत असत.


तसे कॉलेमध्ये अनिताचे आणि माधवचे जमले होते. माधव आणि अनिता अनेकदा लॉजवर जाऊन आले होते. माधव कडून चांगलीच योनी रगडून घेतली होती अनिताने. पण अंजली तशी कोणाशीही संपर्कात नव्हती. पण अंजलीला कामसुरूख हवे होते, आणि ती गोष्ट अंजलीने अनिताला बोलून दाखवली. मग अनिता विचार करीत होती काय करावे कि अंजलीला देखील कामसुख मिळेल.


अनिता आणि माधव एकदा बागेत बोलत बसले होते त्यावेळी अनिताने हि गोष्ट माधवला बोलून दाखविली. “माधव माझी बहीण अंजली हिला देखील कामसुख हवे आहे… काय करता येईल रे तिला ते सुख देण्यासाठी?” माधवच्या मनात लगेच कामभावना पेटल्या, माधवलाच तिच्या बहिणीशी कामक्रीडा करायची इच्छा झाली होती. पण तो तसे सरळ सरळ बोलू शकत नव्हता.


अंजली देखील अनिता सारखीच देखणी आणि उठावदार बांध्याची होती. अंजलीचे नाव घेताच तिचा कमनीय बांधा लगेच माधवच्या डोळ्यासमोर आला होता.  तिचे गोरे गोरे पान सौन्दर्य लगेच माधवच्या डोळ्यासमोर उभे राहिले. अंजलीचे उठावदार गोलाकार उरोज आणि खाली भरीव असे नितंब त्याला आकर्षित करीतच होते. पण त्याने अनिताला कधी बोलून दाखवले नव्हते.


एवढ्यात अनिता म्हणाली “माधव रागावणार नसशील तर एक विचारू?”  “हो विचार कि” माधव म्हणाला. “अंजलीला तू कामसुख देशील?” अनिता असे म्हणताच माधवच्या मनात आनंदाच्या उखाळ्या फुटू लागल्या. पण त्याने तिला आपल्यातला उत्साह न दाखवता म्हणाला “मी?” जणू काही याला नकोच होते असे म्हणाला.


“मी अंजलीशी संभोग केलेला तुला चालेल का?” माधवने अनिताला प्रश्न केला. “अरे वेड्या म्हणून तर मी तुला विचारत आहे… तू तयार असशील तर मी लगेच तशी सेटिंग लावते..  बोल आहे का मंजूर?” .. माधवला हवे होते तेच झाले.. पण अतिउत्साह न दाखवता त्याने फक्त ठीक आहे म्हणत होकार दिला.


ती म्हणाली “ठीक आहे शनिवारी आमच्या घरी ये घरी कोणी नसणार आहे आमच्या. आम्ही दोघींच आहोत घरी”  माधव लगेच तयार झाला. ठरल्या प्रमाणे माधव शनिवारी त्यांच्या घरी गेला. अंजलीला अनिताने सांगून तयार केले होते.


माधव घरी येताच थोड्या वेळातच त्यांनी तयारी केली. दरवाजे बंद केले. दरवाज्याजवळ अनिता बसली. अंजली अगोदरच आतल्या खोलीत झोपली. माधवला अनिताने आत जायला सांगितले. माधव आत जाताच अंजलीच्या मनात वासनेचे काहूर माजले होते. ती कामविव्हळ झाली होती तिच्या अंगावरून शहारे आले होते.


अंजलीला मिठीत घेऊन माधव तिचे रसपान करू लागला. तिला नग्न करून चोखु लागला. अंजली ने देखील कामुक होऊन त्याला नग्न होण्यास सांगितले. माधव नागडा होताच अंजलीने त्याचा सोटा तोंडात घेतला आणि चोखु लागली. अगदी लॉलीपॉप सारखी चोखु लागली.


“अरे. … का काढलेस माझ्या तोंडातून बाहेर…. मस्त वाटत होते तुझे चोखायला..!” अंजली उठून बसत म्हणाली. ती माधवचे ताठलेले लिंग मोठ्या उत्साहाने आणि आवेगाने चोखत होती. ते चोखायला तिला मजा येत होती. पण अचानक माधवने तिच्या तोंडून आपले लिंग काढून घेतल्याने तिने त्याला विचारले.


“अग अंजली तुझी योनी रगडून घ्यायची नाही आहे का तुला? अशीच चोखु लागलीस तर तुझ्या तोंडातच माझे गळेल.” माधव तिच्या योनिवरून हात फिरवत म्हणाला. “हो रे मला तुझा हा सोटा माझ्या योनीत घालून घ्यायचा आहे, पण त्या अगोदर माझ्या योनीला चांगला फेस यायला हवा ना, म्हणजे तुझा हा सोटा सटकन आत शिरेल” ती धुंद्पणे म्हणाली.


माधव तिच्या योनीच्या पाकळ्या बोटानी चोळू लागला. तश्या तिच्या मांड्या आपोआप फाकल्या, आणि तिची योनी उघडी झाली यामुळे ती आणखीनच आकर्षक मोहक दिसू लागली. अंजलीने मांड्या फाकव्ल्यावर त्याने आपला सोटा तिच्यात न घालता आपले तोंड तिच्या योनीजवळ नेले आणि तिची योनी चाटू लागला.


अंजली त्याच्या हा हरकतीने चित्कारली. ती डोळे बंद करून खालून आपली योनी त्याच्या तोंडाला घासू लागली. तिला हा प्रकार खूपच सुखद वाटत होता. माधव तिच्या ओटीपोटावर, उरोजावर हात फिरवत तिची योनी चाटू लागला. कधी कधी आत जीभ घालून फिरवू लागला.


अंजलीचे सित्कारणे वाढले. तिच्या सर्वांगात मधुर अशा संवेदना निर्माण होत होत्या. तिच्या माधक चित्कारांनी खोली कामवासनेनी भरून गेली होती. “बस्स…. आता नाहीतर माझे स्खलन होईल.” असे म्हणत ती चटकन उठली. “तू चटकन माझ्या गरम झालेल्या योनीत तुझा सोटा घाल आणि शांत कर  मला” ती माझा सोटा हातात धरून म्हणाली.


माधव ने अनिताकडे पाहिले. अनिताने दरवाज्यातूनच तिच्या योनीत लिंग घालण्यासाठी खुणावले. एवढ्यात अंजली उठून बसली. त्यांचा हा प्रणय खेळ पाहून अनिताच्या मनात हि कामवासना पेटू लागल्या होत्या.


माधव कडून अनेकदा अनिताने योनी रगडून घेतली होती पण तिच्या छोट्या बहिणीला हे कामसुख अनुभवायचे होते म्हणून ती त्यांची प्रणय क्रीडा पहात होती. अनिता उठून आपले नितंब बेडच्या  कडेला टेकवून बाकी बेडवर पाठ ठेवून उताणी झोपली. पण तिचे पाय मात्र खालीच होते. माधवने अनिताला हाक मारली “अनिता जरा आत ये मला मदत कर ये तुझ्या  बहिणीच्या योनीत सारायला.”


“अरे यात मी काय मदत करणार.. घाल कि तुझं तू तिच्या योनीत… चांगलाच अनुभवी आहेस आणि” मी आत जात म्हणाले.


“फक्त तिला  जास्त त्रास होऊ नये म्हणून तिची योनी फाकवुन धर आणि घाल कि आत” अनिता हसत त्यांच्या जवळ जाऊन बसत म्हणाली. तसा मनोजने तिच्या मांड्या वरती करायला सांगून त्याने तिच्या लवणीत दोन्ही हात धरले आणि तिच्या मांड्या फाकवल्या आणि योनीही आपोआप प्रसरण पावली. मनोज आता आपला सोटा तिच्या योनीवर ठेवून रगडु लागला.


अंजली खूप कामुक झाली होती त्याचे लिंग घालून घेण्यास आतुर झाली होती. त्यांचा हा प्रकार समोर पाहून अनिताच्या देहात कमालीची कामवासना पेटली होती. पण ती आपल्या बहिणीसाठी म्हणजे अंजलीसाठी गप्प होती. नाहीतर इतर वेळी माधव कडून ती ठोकून घेतच होती.


माधव तिच्या लाल गुलाबी दाण्यावर आपला सोटा रगडताना अनिताच्या मनात उत्तेजना येत होत्या. अंजली देखील तडफडू लागली होती. आता त्याने आपला सोटा तिच्या योनीत घुसवला अर्धा आत जाताच अंजली ओरडू लागली “अरे थोडे हळू खूप टाईट जात आहे” अंजली विव्हळत बोलली. तशी तिची योनी बुळबुळीत झाली होती म्हणून तिला फारसा त्रास होत नव्हता.


तशी अनिता म्हणाली “हळू घाल रे तिला त्रास होत आहे बहुतेक”. माधव आता तिच्या योनीत हळू हळू करत लिंग आत बाहेर करू लागला. ती उन्मादाने पेटून उठत होती. डोकं वेडेवाकडे करत म्हणाली “सी… इ…. त्याला पूर्ण आत घालायला सांग ना… हायय…. माझी योनी मोकळीच आहे .. घाल आत पूर्ण सोटा तुझा…” ती अनितालाही सांगत होती आणि माधवलाही.


माधव तिची कंबर पकडून जोरजोरात दाबून तिच्या योनीत पूर्ण सोटा सारू लागला. ती विव्हळू लागली. “अग गेला कि नाही संपूर्ण आत?” अनिता अंजलीला म्हणाली. “हो गेला… पूर्ण आत गेला… खूप टाईट होता… पण मस्त वाटतंय आता… अजून जोरात ठोकायला सांग त्याला… पचापच घाल म्हणावं माझ्या पुचित..” अंजली बेधुंद होऊन बडबडत होती.


माधव तिचे हे उन्माद ऐकून तिची कंबर पकडून जोर जोरात दणके मारू लागला. अगदी पचापच आवाज खोलीत घुमू लागला. अंजलीच्या नितंबावर त्याच्या मांड्या दणादण आदळू लागल्या. अनिता हे सर्व बाजूला बसून पाहत होती. तिचीही अवस्था आता खूप कामुक झाली होती. तिला हे सर्व पाहून तिची योनी पाझरू लागल्या सारखे वाटत होते.


माधव जोरात दणके मारत होता, अंजली त्याला आणखी जोरात दणके मारायला सांगत होती. त्याचे लिंग तिच्या लालगुलाबी योनीत सटासट आत बाहेर करत होते. तिची योनी ओलीचिंब झाल्याने पीच पीच आवाज करत होती.


माधवने त्याचे स्पीड कमी केले तशी लगेच “अरे…. हळू हळू नको करू… मार जोर जोरात दणके… माझी योनी पार रगडून गेली पाहिजे… आह्ह… उफ…. असच… कर…” अंजली उन्मादाने बडबडत होती. माधव तिचे हिंदकळणारे उरोज हातात धरून कचाकच दणके मारू लागला. थोड्याच वेळात अंजली सिस्कारू लागली कमरेला झटके देऊ लागली.


ती पटकन उठून त्याला बिलगली. तिच्या योनीने पाणी सोडले होते. ती तृप्त झाली होती. “बस…. बस… आता झालं माझे… कधी ना रे… आता तुझे बाहेर…” अंजलीची वासनापूर्ती होताच बडबडू लागली. पण माधवने त्याचे दणके असेच सुरु ठेवले. जोवर त्याचे वीर्य तिच्या योनीत सांडले नाही तोवर तो शांत झाला नाही.


दोघेही शांत होताच अनिता अंजलीला म्हणाली “झाली का इच्छापूर्ती?”  “हो झाली” अंजलीने नाजूक गालातल्या गालात हसत उत्तर दिले.

PLEASE HELP US WITH ADS IF YOU WANT REAL MEET JUST TEXT OR CALL US +1-984-207-6559
NO COPYRIGTH CLICK CLAIM FROM US.SOME OF THEM FROM OTHERS SITES https://CLICKWAY.COM.np
Please Do Not Use Any ADS Blocker . THANK YOU

No comments

Powered by Blogger.