• Breaking News

  Tuesday

  मी आत्ता रिक्षा करून लॉजवर येते.. भाग १

  ....
  ....

  हॉट मराठी स्टोरीजच्या वाचकांनो, मराठवाड्यातील एका लॉजवर जाऊन झवण्यास उतावीळ असलेल्या मुलीने तिच्या मित्राशी केलेलं अतिशय कामुक संभाषण ऐका:


  पूजा: हॅलो.


  दर्शन: हं.. बोल की.


  पूजा: काय नाय रे, मी खिडकीत बसले; खाली बा..बायका बोलत्यात तिथं नाय का मी बसलेत. बरं ऐक ना, एक काम कर ना दर्शन. मला खरंच तुझं “हे” आठवायला लागलंय, मी आत्ता रिक्षा करून लॉजवर येते, तू ये ना.


  दर्शन: अगं नाही जमत पूजा.


  पूजा: हुं…??


  दर्शन: नको. वेळ झाली ना!


  पूजा: ये नाहीतर बघ! अरे खरंच मला कसंतरी व्हायला लागलंय माहिती आहे?


  दर्शन: उद्या येतो, उद्या बघू.


  पूजा: काय?? उद्या नको. तू ये काही नाहीतर मी बघेन कोणतरी रस्त्यावरचं. रस्त्यावर कुणी असा चालला त्याला हाक मारेल मी.


  दर्शन: खरंच काय? रस्त्यावर?


  पूजा: हुं.. येतो का नाही तू मला सांग?


  दर्शन: आत्ता? अगं माझ्याकडं गाडी नाही पूजा.


  पूजा: मला कसंतरी व्हायला लागलंय माहिती आहे, बोटं.. बोटं पण दुखायलीत माझे.


  दर्शन: आईशप्पथ! बोटावरच काम चालव तू!


  पूजा: बोटावरच काम चालवू? कारे दर्शन; येणारे.. प्लिज!! अरे ये ना..! मला कसंतरी व्हायला लागलंय. तुम्ही काय करता रे मुलं म्हणजे असं झाल्यावर?


  दर्शन: काय?


  पूजा: हातात हलवता ना?


  दर्शन: हुं..


  पूजा: तू हलवतो का रे?


  दर्शन: नाही.


  पूजा: आं..?


  दर्शन: नाही.


  पूजा: तू हलवत नाही? काय रे तुझं हे होत नाही का? तुझ्यात फॉल्ट आहे का?


  दर्शन: कसं सांगू?


  पूजा: मग?


  दर्शन: तसं केलं ना..


  पूजा: हुं..


  दर्शन: हलवलं ना..


  पूजा: हुं..


  दर्शन: प्रदीपसारखं होतं.


  पूजा: प्रदीपसारखं होतं का? प्रदीप जास्त हलवतो का?


  दर्शन: होय, त्याचं काम आहे ते.


  पूजा: त्याचं मोठं असेल ना रे?


  दर्शन: काय? तुला इच्छा आहे काय बघायची त्याचं?


  पूजा: मला तुझं बघायचं आहे रे. प्रदीपचं काय बघू मी? आज खेळला पण असेल तो.


  दर्शन: उद्या पिक्चरला येते का?


  पूजा: पिक्चरला काय रे दर्शन, मी तुला लॉजवर चल म्हणते अन तू पिक्चरवर अडकलायस? नाही, मला कसंतरी व्हायला लागलंय. अरे प्लिज तू प्लिज अरे ये ना लॉजवर! नाहीतर मला त्या प्रदीपचा किंवा कोणाचातरी नंबर दे.. त्या जयदीपचा. जयदीपला घेऊ का बोलावून लॉजवर?


  दर्शन: घे बोलावून.


  पूजा: अरे पण मला तुला हे करायचंय ना.. घ्यायचंय ना.!


  दर्शन: आत्ता नको ना!


  पूजा: आत्ता नको ना? नाही ना. ये बाबा.. हलवत नको बसू, तू यं. तू हलवतो मला माहिती, तुझ्या तोंडाला कित्ती फोडं उठल्यात! लय हालवतो वाटतं.


  दर्शन: त्याच्यानं नाही उठलेत. त्याच्यानं उठले ना तर शेखरसारखं तोंड होतं.


  पूजा: शेखरसारखं होतं का तोंड? शेखर लय हालवतो ना रे?


  दर्शन: मला काय माहिती?


  पूजा: म्हणजे तुम्ही असं मिळून नाही कारे हलवत?


  दर्शन: ए.. काय पण काय बोलतेस?


  पूजा: अरे ऐक ना रे दर्शन, मी तुला खरं सांगतेय. आम्ही नाय का मुलींनी मी, परत ती भाग्यश्री ते नाही का मुली सगळ्या.. ..


  दर्शन: हुं..


  पूजा: एकदिवशी बसलेलो आणि मोठे नाही का मोठे..आपल्या हे मेणबत्त्या? (हसत) मेणबत्त्या नाहीत का मेणबत्त्या?


  दर्शन: हुं…


  पूजा: मेणबत्त्या ढकलून घेतल्या आम्ही!


  दर्शन: (चकित होत) हो..??


  पूजा: (हसत) हो..


  दर्शन: तुम्हाला दुसरं काही चालत नाही का? मेणबत्त्याच…


  पूजा: आरे नाही तसं नाही, (हसून) मी “हे” पण ढकलून घेतलं की तेव्हा.. खूप बरं वाटतं माहिती आहे का?


  दर्शन: हुं..


  पूजा: येणारे तू ढकलायला.


  दर्शन: नको बाबा.


  पूजा: हॅलो, तुला एवढं घाण बोलतेय तुला वाईट नाही ना वाटत?


  दर्शन: नाही. काहीच नाही वाटत.


  पूजा: बरं तुला काय… तुझं हे झालंय का आतातरी.. उ..उठलंय की नाय तुझं?


  दर्शन: उठलंय की.


  पूजा: (हसून) उठलंय का! हालवतो का मग तू?


  दर्शन: नाही वो..


  पूजा: का रे?


  दर्शन: आत्ताच नाही.


  पूजा: का आत्ता काय..?


  दर्शन: आत्ताच नाही.


  पूजा: आता आमच्या तर घरी कोणी नाही बघ, माझी बोटं असली दुखायलीत माझं अजुन काम चालून राहलाय.


  दर्शन: अगं बेलणे गिलन घे.


  पूजा: बेलणं..! अरे ते कसं बेलणं कश्याला घाणेरड्या..


  दर्शन: आं.. बोटं कुचक म्हणलं.


  पूजा: आत्ता मी मेणबत्त्या आणल्या.. शेजारच्या काकू विचारत होत्या का आणल्यात मेणबत्त्या. मी म्हणलं तिथं लागतात देवाजवळ ठेवायला म्हणून आणल्यात.


  दर्शन: पाचवाल्या की दोनवाल्या?


  पूजा: पाचवाल्या, मोठ्या लागतील मला.


  दर्शन: हो..


  पूजा: हुं.. हॅलो दर्शन. मला प्रदीपला नाही तर तुला उडवून घ्यायचंय माहिती आहे. मला प्रदीपला घ्यावं वाटतंय पण आत्ता तू जसा जाम असल्याने त्याच्याने हे होतंय.


  दर्शन: काय होतंय?


  पूजा: तू हितच बिझी असल्याने तुला घ्यावं वाटतंय मला. पण मला आत्ता असं का वाटायला लागलंय की तुझ्यात काहीतरी फॉल्ट आहे. नाहीतर एवढी एक मुलगी सरळ म्हणतेय की तू माझ्या घरी यं आणि असं कर आणि तू नाही म्हणतो म्हणजे शंभर टक्के तुझ्यात काहीतरी फॉल्ट आहे.


  दर्शन: फॉल्ट काढीन मग.


  पूजा: अरे आज फॉल्ट काढ ना मग परत आमच्या घरचे येतेत उद्या.


  दर्शन: आज नको बाबा.


  पूजा: मग एकशे एक टक्का फॉल्ट आहे तुझ्यात.


  दर्शन: हुं..?


  पूजा: तुझ्यात काहीतरी फॉल्ट आहे.


  दर्शन: असल जा. तसंच समज.


  पूजा: (शांत)


  दर्शन: हॅलो.


  पूजा: हुं.. बोल नं.


  दर्शन: तसंच समज मग.


  पूजा: हॅलो.


  दर्शन: हुं.


  पूजा: मला काना कायम असे मोठमोठे उडवून घ्यावं वाटते माहिती आहे. काहीकाही जणांचे तर पुरेचना. ते जयदीप बयदीप असलं रोगाट घेतल्यावर मला काय व्हायचं त्यानं? डवजल्यासारखं व्हायचं की नाही? तू कसा मोठा आहेस. तुझं तो.. (हसत) म्हणजे एकूण किती लांब आहे रे?


  दर्शन: आं..?


  पूजा: किती लांब आहे तुझं असलं? किती इंच असल म्हणजे अंदाजी?


  दर्शन: मी बोलतोय ऐक तू.


  पूजा: हुं..


  दर्शन: राम पाटील कसा मस्त?


  पूजा: राम पाटील? शी..  (हसत) ते हाबाडावर मला कसला वाकवून टाकेल माहिती का? मला कसं घ्यावं वाटतंय माहिती का ते त्रिशल्य देशमुख परत अनिल.. अनिल असतो पण अनिल शांतच असतो आरे लय. त्याच्याकडे पाहून वाटतच नाही तसं. येणारे दर्शन प्लिज..


  दर्शन: अगं आत्ता नाही जमत ना.


  पूजा: अरे आमच्या आत्याचा पोरगं नाही का? एकदा अरे आम्ही झोपलेलो काय. झोपल्यानंतर रात्रीचं उठून आलतं माझ्याजवळ माहिती आहे. मग त्यानं माझं एक किस घेतला अन बॉल दाबले फक्त माझे म्हणून तेव्हापासूनच मला कसंतरी होतंय खरंच. पण मला असं वाटतंय की तुमच्या सगळ्यात म्हणजे एक्सपिरिअन्स म्हटल्यागत म्हणजे तो प्रदीपच असल म्हणून मी त्याला म्हणते पण तुझ्यात काहीतरी फॉल्ट निघेल मला काय माहिती.


  दर्शन: चालतं बा आमचं.


  पूजा: कसकाय हे नाही होत?


  दर्शन: हालवल्यावर जास्त होतं. बरं समजा जाडी मारली..


  पूजा: होय का..


  दर्शन: जाडी एखाद्यावेळी म्हणजे सांगू नको पप्प्या मला सांगितला तो हाणतो..


  पूजा: पप्प्या काय हाणतो म्हणला?


  दर्शन: पप्प्या मजेत आहे ना..


  पूजा: होय.. मला वाटलं पप्प्या गांड हाणतो म्हणतोयस. मला सगळ्या मुलांच्या शिव्या माहिती आहे तू तशी काळजी करू नकोस. बरं आत्तापर्यंत तू कुठल्या मुलीला हात नाही लावलं का रे?


  दर्शन: नाही बाबा.


  पूजा: का रे? कुणी दिलं नाही आत्तापर्यंत? मला आज असं का बोलूया वाटलं कारण ती सोनी सांगत होती ना प्रदिपनं मला असं केलं मला तसं केलं. तू काही येई ना रे. कित्ती मजा आली असती नाही का रातभर! किती स्टॅमिना आहे रे? चार तरी शॉट काढशील ना?


  दर्शन: …


  (वाचकांनो, पुढील गरम संभाषण समोरील भागात.)

  ADSENSE link
  ....
  Encoded AdSense or Widget Code

  No comments:

  Post a Comment

  SORRY YOU ARE TRYING TO FUCK MY PuSSY WRONG WAY!!
  WITHOUT INCOME I CAN NOT AFFORT FUCKING COST I NEED SOME MONEY TO MAINTAIN MY BODY SO HELP ME PLZ DISABLE ADS BLOCKER SORRY GUYS
  Reload Page
  I NEED TO ADS INCOME FOR MANAGE MY SITE SO I PUT SOME POPUP ADS PLEASE DON'T MIND AND HELP ME. I WILL POST DAILY BEST SEX STORIES INCLUDING MINE.IF YOU NEED MORE JUST CALL ME OR TEXT @ +1-984-207-6559 . I LIKE TO FUCK DAILY I AM LOOKING SEXY GUY WHO CAN FUCK ME HARD LIVE :) HAPPY LUND DAY
  .